Yrkesstolthet i en godkjent renholds bedrift

Begrepet betyr ganske enkelt at man er stolt av arbeidet sitt, og for noen er betydningen av yrkesstolthet viktigere enn for andre. Jeg er stolt av å være renholder, det gjør at folk kan jobbe på rene arbeidsplasser! Yrkesstolthet er en følelse du får når du er bevisst at det du leverer fra deg har kvalitet og innfrir forventningene til mottageren, enten det er din leder, medarbeidere, eller oppdragsgiveren. Når du er stolt av det du gjør og etterstreber å gjøre det best mulig, gir dette en god grobunn for egen arbeidsglede. Det er fra ditt eget indre at ønsket om kvalitet kommer, og at omverdenen vet å sette pris på det. Nettopp fordi at dette er en indre drivkraft, blir yrkesstoltheten også en viktig trivselsfaktor. Vi har alle behov for å bli sett, og av og til få et klapp på skuldra.

For de fleste av oss ligger kilden til motivasjon og stolthet i selve arbeidsoppgaven, at oppgavene er morsomme, interessante og meningsfylte. Stimuli som ligger utenfor arbeidsoppgaven, som for eksempel at arbeidsgiver tilbyr teknologiske duppeditter, sosiale goder, bonusordninger, ekstra lønn eller andre insentiv ordninger, skaper ikke noen spesiell vedvarende yrkesstolthet. For arbeidsgivere er det derfor en fordel å ha medarbeidere med sterk indre drivkraft, som både er mer vedvarende og en viktig kilde til gode prestasjoner. Nok tid for å kunne utføre renholdsarbeidet på en ordentlig måte er det hyppigste svaret vi får når spørsmålet stilles til renholdere om hva som er mest viktig for at de skal føle økt yrkesstolthet. Det er forståelig, også med tanke på at et stadig økende prispress i renholdsmarkedet. Dette leder ofte til at renholdere må arbeide under til tider urealistiske forventninger knyttet til hvor stort areal som kan rengjøres på en arbeidstime, og samtidig innfri høye forventninger til kvalitet.